Voluma

Case-576
2 syringes of Voluma to upper CheeksClick here for more details
Case-577
2 Syringes of Voluma to upper Cheeks; immediately post injectionsClick here for more details